CÔNG TRÌNH NHÀ GA METRO NHÀ HÁT THÀNH PHỐ
SCOPE OF WORK: HẠNG MỤC ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ